תנאי שימוש

אתר האינטרנט lovediamonds.com (להלן: "האתר") הינו בבעלות א.י. אורות נכסים בע"מ חפ. 515082220 (להלן: "החברה") ומופעל על ידיה. האתר הינו אתר המספק אינפורמציה ומידע רב בנוגע למוצרים אותם מציעה החברה למכירה באמצעות האתר ללקוחות/למשתמשים/לגולשים (להלן בהסכם זה: "משתמשים"). תקנון תנאי השימוש יחול גם על אתר האינטרנט, על מובייל ומכשירים ניידים נוספים בדבר השירותים השונים המוצעים על ידי החברה בכל הפלטפורמות והאפליקציות כאמור. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש באתר ו/או בדפי הנחיתה בו וכן בהשארת פרטים לצורך פנייה חוזרת מצד החברה על ידי נתוני המשתמשים שהושארו באתר והחברה יכולה לשנות זאת לפי שיקול דעתה.

מובהר כי לחברה הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע וכן לשנות את תנאי השימוש שבתקנון זה בכל עת וללא מתן התחייבות מוקדמת או בדיעבד ולפיכך כל שינוי שיעשה באתר, בתוכנו או בתנאים שבתקנון זה יחייבו את המשתמשים ומוצע לכל המשתמשים לקרוא את תקנון תנאי השימוש עובר לשימושם באתר.

התקנון מהווה את הסכמתך לנהוג לפי הכללים הכתובים בו בעת גישה לשירותי החברה או שימוש בהם ולפיכך מוצע לכלל המשתמשים לעיין בתנאי השימוש מעת לעת כאשר השימוש של המשתמשים באתר כאמור מהווה הסכמה לאמור בתקנון תנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לשינויים כלשהם אנא פנה אלינו לסיוע על מנת למצוא פתרון חלופי.

שימוש באתר וגישה לשירותים

כל אדם יוכל לעשות שימוש כללי ולצפות באתר שלנו ללא הגבלה. חרף האמור, ייתכן וחלק מהשימושים באתר יוגבלו למשתמשים שהשאירו פרטי הזדהות בדף נחיתה/דף הרשמה. בהקשר זה יוסף כי ככל שהחברה תגלה כי משתמש עושה שימוש לרעה בעת הרשמה לאתר לרבות התחזות לאחר, יהווה הדבר הפרה חמורה של תקנון תנאי השימוש באתר על כל המשתמע מכך.

החברה שומרת לשיקול דעתה את הגבלת השימוש באתר מפני משתמשים מסוימים

לא תוכל להשתמש בשירות המוצע באתר אם חל עליך איסור להתקשר בחוזים מחייבים מבחינה משפטית (לדוגמה, אם אתה מתחת לגיל 18), או בלתי כשיר או מוגבל משימוש באתרים, בשירותים, ביישומים או בכלים שלנו; הנך נדרש לפעול בהתאם לחוקים ולמגבלות הרלוונטיים במדינתך, ולעשות שימוש בשירותי החברה כל עוד חוקי מדינתך לא סותרים הסכם זה.

הנך נדרש להימנע מהפרת חוקים, זכויות צד שלישי או לפעול בניגוד למדיניות החברה באמצעות  השימוש באתר; הנך נדרש להימנע מלהפיץ או לפרסם דואר זבל, תקשורת אלקטרונית לא רצויה, מכתבי שרשרת או תוכניות פירמידה; הנך נדרש להימנע מלהעביר את החשבון האישי שלך (כולל משוב) ואת מזהה המשתמש שלך לאדם אחר ללא הסכמתנו;

הנך נדרש להימנע מלהפיץ וירוסים או כל טכנולוגיות אחרות שעלולות לפגוע בשירותים שלנו או בלקוחותינו ו/או באינטרסים ו/או ברכוש ובפרטיות של המשתמשים; הנך נדרש להימנע מכל הפרה של זכויות היוצרים, הסימן המסחרי, הפטנט, הפרסום, מסד הנתונים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות (ביחד, "זכויות קניין רוחני") השייכים לחברה. חלק מהפעולות, אך לא כולן, שעלולות להוות הפרה הן שכפול, ביצוע, הצגה, הפצה, העתקה, הנדסה לאחור, עבודות נגזרות של הקניין השייך לחברה שלנו; פרסום תוכן כוזב, לא מדויק, מטעה, משמיץ נגד החברה; להפריע למתן השירותים שלנו, או להטיל עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית והשרתים שלנו;

כן מובהר כי כל שימוש באתר או התוכן באתר שלא למטרות אישיות הינו אסור ובכלל כך מובהר כי מכירה או סחר בשירותים של כל מידע או תוכנה שהינו של החברה הינו אסור אלא אם ניתנה הסכמת החברה לכך.

חל איסור על המשתמש להפר זכויות קניין רוחני השייכות לצדדים שלישיים והנובעים משימוש של המשתמש בשירותים או מוצרים של החברה; עקיפת האמצעים הטכנולוגיים של החברה; ייצוא מחדש כל אחד מהיישומים או הכלים של החברה, למעט בהתאם לחוקי בקרת הייצוא של תחומי שיפוט רלוונטיים ובהתאם לכללים ולהגבלות שפורסמו;

חל איסור על העתקה, שינוי, שחזור, שכפול, הפצה ואחסון של תוכן האתר במלואו או בחלקו מצד המשתמשים.

חל איסור על שימוש באתר ו/או בתוכנו לצורך יצירת מאגר מידע או לקט.

החברה שומרת באופן בלעדי את הזכות לשנות או להפסיק להפעיל את האתר והשירותים או למחוק את הנתונים שתספק, בין אם באופן זמני או קבוע, זאת  בכל עת וללא הודעה מוקדמת. לחברה לא תהיה כל אחריות או חבות לתזמון, מחיקה, אי אחסון, אי דיוקים או מסירה לא תקינה של נתונים או מידע כלשהם.

מובהר כי לחברה נתונה הרשות לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמנוע ממשתמשים את הגישה לאתר, זאת ככל שהתנהגות המשתמשים נוגדת להוראות תנאי השימוש ו/או במקרים של שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר ו/או התנהגות שאינה הולמת.

אחריות – מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחרית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע על ידי משתמש ו/או כל גורם אחר.

החברה משקיעה באתר בתכנים ובניהולם השקעה מירבית, גם לצורך אבטחת המידע וגם בכדי לשפר תמידית את חוויית השימוש באתר. כדי לעזור לנו לעמוד ביעדים אלה נבקשכם לעמוד בתנאי הסכם זה:

המשתמשים מתחייבים לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כספית, פגיעה מסחרית, הוצאות שתוציא החברה בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחוב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו. האמור יהיה יפה גם לגבי הליכים שינוהלו כנגד החברה על ידי צדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי הולם ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמשים באתר ובתוכנו, לרבות הפרת תנאי השימוש.

המשתמשים מתחייבים לציית לכל הוראת דין העשויים לחול על שימושו באתר, תכניו לרבות תנאי שימוש אלה.

החברה אינה סוכנות ממשלתית

החברה איננה סוכנות ממשלתית ואינה מזוהה עם סוכנות ממשלתית כלשהי ואינה מאושרת על ידי סוכנות ממשלתית כלשהי.

החברה אינה משרד עורכי דין ואינה תחליף לייעוץ של עורך דין  ואף מי מעובדיה אינו מעניק שירותים משפטיים או ייעוץ משפטי. משכך, האתר  ותכניו לא נועדו ליצור מערכת יחסים בין עורך דין ללקוח, ועל ידי שימוש באתר זה לא נוצרים יחסים עו"ד לקוח בין המשתמשים לבין החברה. המשתמש מייצג את עצמו בכל עניין משפטי ו/או עסקי אחר. המשתמש חופשי להתייעץ ולקבל ייעוץ מעורך דין על פי  בחירתו בכל עת. ככל ויש למשתמש שאלות משפטיות או בעיות ספציפיות או ייחודיות, מומלץ להתייעץ ולקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מוסמך העוסק בתחום.

בשימוש בשירותי החברה המשתמש מסכים לנהוג לפי הכללים של החברה, החוקים והתקנות הרלוונטיות שעשויים להשתנות מעת לעת. אם אתה מתנגד לתנאים אלו, בין באופן מלא או חלקי, ו/או לזכותה של החברה לערוך שינויים מעת לעת, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר האינטרנט של החברה. תנאים אלו מחייבים אותך ויישארו בתוקף מלא כל עוד אתה משתמש באתר האינטרנט של החברה וכן עד לסיום ההתקשרות,  לגבי כל שירות או תכונה, אתה עדיין תהיה מחויב על ידי בהתאם לתנאים אלו, כולל כל שיפוי, אחריות ומגבלות של אחריות.

תנאי הספקה

הננו מתחייבים לזמן הספקה של עד 14 יום בישראל ועד 30 יום עבור משלוח לח"ול.

תנאי ביטול עד 14 יום כחוק לאחר קבלת המוצר בכפוף לשמירת המוצר באריזתו המקורית.


מידע סודי

לתשומת ליבך, למעט מספרי כרטיסי האשראי של המשתמש, החברה לא תקבל מידע סודי או קנייני דרך אתרי אינטרנט. אסור למשתמשים לשלוח מידע או חומרים אישיים ובמיוחד מידע סודי, כרטיסי אשראי ופרטי לקוחות שלא יועברו לצד ג.

תוכן האתר ופרסומות באתר – הגבלת אחריות לגבי קישורים ופרסומות צד ג' המופיעים באתר החברה

החברה תבקש להדגיש כי כמפורט בתקנון תנאי השימוש, התכנים באתר נועדו למטרת שיווק ומכירה של תכשיטים מקטלוג החברה והרכבת תכשיטים משובצי יהלום המוצעים על ידי החברה.

מידעים המפורסמים באתר בקשר לאופן שימוש בשירותים המוצעים אשר מקורו בצדדים שלישיים, אינם מקימים חבות לחברה או למי מטעמה.

באתר החברה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (אתרים שאינם בבעלות החברה ואינם מופעלים על ידיה). מובהר כי אין לחברה כל יכולת לפקח על תוכן האתרים המקושרים ואין בעצם הכללת הקישור באתר החברה כדי לחייב את החברה כלפי המשתמשים בכל עניין שהוא;

השימוש באתר, על תכניו (לרבות הסברים, מענה לשאלות, בלוג, וכיוצ"ב) הוא באחריות המשתמשים וכך גם ביחס לשימוש המשתמשים בלינקים המפנים לאתרים אחרים (לרבות פרסומות) ולתכנים המוצגים בהם – לגביהם אין לחברה או למי מטעמה כל אחריות.

למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לאתר, לתכניו המפורסמים בו, לדפים אחרים ומודעות פרסום וקישורים לאתרים אחרים בגין כל נזק שהוא – ישיר או עקיף, הנובע משימוש או הפעלת קישור ו/או בשל הסתמכות על תכנים אחרים של צדדים שלישיים ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

COOKIES ("עוגיות")

בעת שימוש מצד המשתמשים באתר החברה, עשוייה החברה לאסוף מידע באמצעות "עוגיות".

השימוש שנעשה מצד החברה ב"עוגיות" הינו לצרכי תפעול שוטף ותקין של אתר האינטרנט, לצורך אבטחת נתונים ומידעים שנמסרים על ידי המשתמשים ולצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהן וניתוח נתונים.

קבצי העוגיות שהינם קבצי טקסט כוללות מידע לגבי השימוש של המשתמשים באתר ומידע זה מצפן, כאשר החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לצורך הבטחת השמירה על המידע הזה.

השימוש שאנחנו עושים בקבצי העוגיות:

אבטחה – קבצי העוגיות עוזרים לנו לצורך אבטחת המידע של המשתמשים באתר ומניעת "ספאם", העוגיות משמשות לאימות הליד בעת השארת פרטי המשתמשים בדפי יצירת הקשר שבאתר (הקבצים בהם עושה החברה שימוש הינם SID ו – HSID).

ניתוח – קבצי העוגיות עוזרים לחברה לערוך ניתוח נתונים על השימוש והביצועים באתר החברה. העוגיות נאספות בשירותים כגון אנאליטיקס וכלים נוספים שברשות החברה ועוזרות לנו להבין את האינטראקציה של המשתמשים עם האתר שלנו.

פרסום – קבצי העוגיות נועדו לצורך הצגת פרסומות שמותאמות באופן אישי יותר למשתמשים וכן להציג בפני המשתמשים פרסומות חוזרות באופן מוגבל ומדידת האפקטיביות של המודעה הפרסומית (קבצי עוגיות מסוג IDE ו – ANID).

קנין רוחני וזכויות

 האתר, התכנים באתר וכל המידע בו לרבות אך לא רק העיצוב, תוכן מילולי, חזותי, קולי, טקסטואלי, תמונות, קול, וידאו, כל כתבה, מאמר, ידיעה, בלוג, שאלות-תשובות, נתונים, קבצים, עצות, המלצות, וכל תוכן שהוא בכל פורמט שהוא, לרבות ציורים, איורים, הנפשות, שרטוטים, הדמיה, סרטונים, קבצים מוסיקליים, תוכנה, קוד, מוגנים על ידי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל. על המשתמשים חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, לבצע, לשדר, ליצור, למכור כל חלק מתוכן האתר והמידעים הכלולים בו ללא הסכמה מפורשת וכתובה של החברה. האמור נכון לגבי כל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה בהם נעשים שימוש על ידי המשתמשים.

כל זכויות הקניין הרוחני (בין אם זכויות רשומות ובין אם בזכויות שעדיין לא נרשמו) מכל מין וסוג שהוא ובכלל כך שם הדומיין, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, מוניטין, שיטות, קוד מקור, קוד בינארי, תוכנות מחשב, מידע סודי, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מדגמים, לוגו הם וכיוצ"ב הינם רכוש בלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שאפשרו לחברה להשתמש בהן.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם החברה וסימני המסחר שלה לרבות כל המופיע באתר החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

הגבלת אחריות

 החברה עושה ומשקיעה מאמצים רבים בכדי לספק למשתמשים חווית שימוש בטוחה ואיכותית באתר ופועלת במישר זה לשיפור תמידי. עם זאת חשוב לחברה להבהיר כי האתר איננו חסין מתקלות ו/או בעיות לרבות הפסקה מעת לעת שי הגישה או השירות.

כפי שפורט בתנאי השירות לעיל, התכנים והשירותים הניתנים באתר, ניתנים במצבם כפי שהם (AS-IS / AS AVAILABLE) והחברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה ו/או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות תכניו, השירותים הקיימים בו וכן התאמה לדרישות המשתמשים. יובהר כי המשתמשים הם האחראים באופן בלעדי ומלא לכל שימוש הם עושים באתר וידוע לו כי החברה אינה אחראית לכל שימוש שווא עושה באתר כמבואר.

החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או נזק נלווה ו/או נזק תוצאתי ו/או פיצויים כלשהם לרבות פיצויים עונשיים ופיצויים שאינם ממוניים לרבות אך לא רק הפסד רווחים, הפסד השתכרות, הפסד רווח עסקי, הפסד עבודה, איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, הפסד בגין הוצאות שהוצאו לרבות טיסות, מלונות, שהיה, אש"ל וכן כל נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי, בקשר עם האתר, בשירותים באתר, בתכנים ובכל עניין אחר המופיע באתר.

למען הסר ספק, לחברה לא תהא כל אחריות והיא לא תפצה משתמשים בגין חוסר יכולת להשתמש באתר באופן מלא ו/או חלקי לרבות בתכנים או בשירותים בו מכל סיבה שהיא לרבות באספקת האינטרנט וטלפוניה; בשל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה מטעות באתר או בתכניו; בגין שיבוש בהודעות/קבצים שהתקבלו אצל המשתמשים עקב השימוש באתר ובתכניו;

אין בהגבלת האחריות כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש.